Feng Tai Wei - Fried Soybean Sheet

Brand: Feng Tai Wei
Description: Fried Soybean Sheet
Packaging: 18x200gram
Country Origin: Taiwan
Net Weight in KG (CU):
Barcode (CU):
Gross Weight in KG (SU):
Amount of SU Per Pallet:
Amount of Layers Per Pallet:
Pallet:

Related products